Żydowo jest największą wsią w gminie Polanów. Należy do powiatu koszalińskiego i województwa zachodniopomorskiego. Miejscowość położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 205.

Sołectwo Żydowo sąsiaduje z sołectwami: Kępiny, Gołogóra, Nowy Żelibórz, Stary Żelibórz, Chocimino.

Wieś położona jest 9 km od Polanowa. W latach 1975-1998  należała do województwa koszalińskiego.

Obszar sołectwa Żydowo, zgodnie ze Statutem Sołectwa Żydowo, uchwalonym Uchwałą Nr XIV/124/207 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 września 2007r. obejmuje miejscowości:

Żydowo

Głusza

Kierzkowo

Łąkie

Pyszki

Samostrzel

Zagaje.

Na czele sołectwa stoi Sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką. Sołectwo podlega gminie Polanów.

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku liczba stałych mieszkańców wsi Żydowo wyniosła 798 osób, liczba mieszkańców czasowych – 72 osoby, a liczba mieszkańców  sołectwa –  941 osoby.

Część sołectwa położona jest na obszarze chronionym Natura 2000 – Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022.